Thiết bị

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
80590J Cân điện tử Simadzu 620g BL 620S Cái 620g Simadzu
80597Z Cân điện tử ACCURA model 2010 Cái
80598U/Z Cân điện tử 50g +-0,01 Cái 50g+-0,01 USA
80599J Cân điện tử TANGENT-102 100g/0.1g Cái 100g/0.1g Japan
80600U Cân điện tử OHAUSS HP+HH 120 / 0.1g Cái USA
80601J Cân điện tử 100g A.N.D sai số 0,01g Cái cái Japan
80602U Cân Điện tử 100g (+ -0,01g) Cái cái USA
80603Z Cân điện tử 120g MW-120/0,01g Cái 120g Cas/Korea
80604Z Cân điện tử CAS 150gr-0,005gr Cái CAS
80605J Cân Điện tử TANITA 120g Cái cái Japan
80606U/C Cân Điện tử AMW-100 +- 0,01g 100g Cái 100g USA/TQ
80610U Cân điện tử OHAUSS SD 2020 / 0.01g Cái 200g Ohauss
80611Z Cân điện tử 200g / 0.01g Cái 200g/0.01g
80612Z Cân điện tử TANGENT 200g/0.1g Cái
80620U/J Cân điện tử CS_200/0.1g Cái USA
80621J Cân điện tử kỷ thuật 200g/0,01g Cái 200g/0,01g A&D nh?t b?n
80625J Cân điện tử 200g+-0,001g Cái 200g+-0,001g Japan
80626U Cân điện tử OHAUSS PA213 210g/0.001 Cái 210g OHAUSS PA213
80630U Cân điện tử AR 3130 310g/0.001g Cái 310g USA
80631C Cân điện tử FH Cái cái Fenghua/TQ
80632Z/J Cân Điện tử DJ 300g /0,01g/ PUT- Cái 300g Dai loan
80637Z Cân điện tử : MW II / TBED 300/0.01g Cái 300g Korea-ÐÀI LOAN
80638U Cân điện tử VB 301 300g (0,01g) Cái cái USA
80639J Cân điện tử 300g TANTA sai số 0.1g Cái cái Japan
80640U Cân điện tử HP 320 / 0.1g Cái 0,1g OHAUSS
80641Z Cân điện tử EXCELL,KDKE,JKH Cái 500g Ðài Loan
80642J Cân điện tử AND HL-400/0.1g Cái HL 400g/0.1g Japan
80643U Cân điện tử 500g/0.01g Model VB -302-500 Cái 500g USA
80644Z Cân điện tử(bỏ túi) 500g RE-500/0,1g Cái 500g Cas/Korea/OHAUSS
80645U/C Cân điện tử HP 501 500g/0.01g Cái 500g/0.01g USA/TQ