Thuốc thử

Bộ Test thử dùng để kiểm các Kim Loại

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
78551V Azithromycine chuẩn Tube ống PVKN TPHCM
78552R Aztreonam 4x50 [66928] Tube 4x50disc Biorad 66928
78560R Antiglobluline polyspecification 10ml 86580-10ml Chai 10ml Biorad 86580-10ml
78566V Bacillus subtilis 200ml Chai 200ml PVKN
78580U Bio-TCK(6x20test) Hộp Hộp USA
78590U Bio-TP (6x3ml) Hộp Hộp USA
78600F Bilirubine 2x200ml Bộ 2x200ml Bio/Pháp
78615R Bộ Kit chẩn đoán kháng nguyên ANA bằng phương pháp Elisa Hộp 96 tests [Biorad 96AN] Hộp 96 tests Biorad 96AN
78616U Kit ELISA kiểm độc tố tụ cầu vàng [3M- SETVIA96] Hộp 96miếng 3M- SETVIA96
78630R Bộ phốí điã kháng sinh 8dĩa Bộ Bộ Biorad
78640R Bộ đĩa kháng sinh các loại (24tubes) Tube ống Biorad
78641V Bộ đĩa kháng sinh 24 lọai Bộ bộ 24 loại Nam Khoa
78642V Đĩa kháng sinh BA đĩa hộp/10đĩa VN-Nam Khoa
78643V Đĩa kháng sinh CAXV đĩa hộp/10đĩa VN-Nam Khoa
78644V Đĩa kháng sinh CAVCN đĩa hộp/10đĩa VN-Nam Khoa
78645V Bộ hoá dược thực phẩm bào chế Bộ bộ VN
78646V Đĩa kháng sinh BCP đĩa 10đĩa/hộp Nam Khoa
78650R Ceftriaxone 66188 Tube 4x50disc Biorad 66188
78651U Ceftriaxone sodium 250mg C5793.250mg Chai 250mg Sigma C5793.250mg
78652I Ceftriaxone [SD065-1PK] Hộp 1PK An do SD065-1PK
78660R Ceftazidime 66308 Tube 4x50disc Biorad 66308
78661I Ceftazidime [SD062-1PK] Hộp 1PK An do SD062-1PK
78670R Cefuroxime 30microgam (4x50disc)[Biorad 66358] Tube 4x50disc Biorad 66358
78671I Cefuroxime [SD061-1PK] Hộp 1PK An do SD061-1PK
78680R Cefalotine 33128 Tube 4x50disc Biorad 33128
78690R Cefotaxime [ Biorad 66368] Tube 4x50disc Biorad 66368
78691R Cefoperazone 75ug+sulbac 30ug [66734] Tube 4x50disc Biorad 66734
78700R Cefepime 200discs 66098 Tube 4x50disc Biorad 66098
78710R Cefalexin 30 microgam 66208 Tube 4x50disc Biorad 66208
78711R Cefoxitine 30ug [Biorad 66228] Hộp 4x50 disc Biorad 66228