Thuốc thử

Bộ Test thử dùng để kiểm các Kim Loại

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
78712I Cefoxitin [SD041-1PK] Hộp 1PK An do SD041-1PK
78714R Cefpodoxime 10ug 66918 Tube 4x50disc Biorad 66918
78715R Cefsulodine 30ug 4x50 disc [66938] Tube 4x50disc Biorad 66938
78750F Calcium 2x250ml Hộp 2x250ml Biolabo
78765R Clarithromycine 5mcg [Biorad 67058] Hộp 4x50disc Biorad 67058
78777R Clotrimazole 50 disks [Biorad 62816] Hộp 50 disks Biorad 62816
78780U Bộ chất thử nitrogen tổng [Hach 2672245] Bộ Hach 2672245
78788U Chromver 3[1206699] 25ml , 100's Hach gói 100's hach 1206699
78789D Chất thử ECR [HACH 23802-25tests] Hộp 25tests HACH 23802-25tests
78790D Chất thử ECR masking [HACH 23801-25ml] Chai 25ml HACH 23801-25ml
78791D Chất thử Cyaniver 3 [Hach 14039-69] Chai Hach 14039-69
78792D Chất thử Cyaniver 4 [Hach 14040-99] Chai Hach 14040-99
78793D Chất thử Cyaniver 5 [Hach 14041-69] Chai Hach 14041-69
78794U Chất thử ferrover [Hach 92799] 100 test gói 100test Hach 92799
78795U Chất thử sulfaver 4 [Hach 21067-69] 100test gói 100test Hach 21067-69
78796U Chất thử thí nghiệm Ascorbic acid [Hach 1457799] gói gói 100túi Hach 1457799
78797U Chất thử DPD chlorine tổng [Hach 2105669] gói gói Hach 2105669
78798U Chất thử thí nghiệm Acid Sulfuric chuẩn độ [Hach 1438901-13ml] Tube 13ml Hach 1438901-13ml
78799U Chất thử thí nghiệm Acid Sulfuric chuẩn độ [Hach 1438801-13ml] Tube 13ml Hach 1438801-13ml
78800R Colistin 50ug 66348(10ug:67268) Tube 4x50disks Biorad 66348
78801I Colistin 10mcg [SD009-1PK] Hộp 1PK An do SD009-1PK
78802D Chất thử COD thang đo 0-150mg/l [420710-25's] Hộp 25's Duc 420710-25's
78803D Chất thử COD thang đo 0-1500mg/l [420711-25's] Hộp 25's Duc 420711-25's
78804D Chất thử COD thang do 0-1500 mg/l [420720-25's] Hộp 25's Duc 420720-25'
78805D Chất thử COD thang do 0-1500mg/l [420721-25's] Hộp 25's Duc 420721-25's
78830F Creatinine 2x250ml Bộ 2x250ml Biolabo
78838R Cefoperazone 75ug 67618 Tube 4x50disc Biorad 67618
78839I Cefoperazone [SD203-1PK] Hộp An do SD203-1PK
78845D C.O.D test 0-1.500mg/L [HACH 21259-25] Hộp hộp/25test HACH 21259-25
78850U Dengne test Test 25 test USA