Thuốc thử

Bộ Test thử dùng để kiểm các Kim Loại

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
79990U Urinstrip URS 10SL Hộp Hộp USA
98740U Bộ thuốc thử Ammoniac thang cao Bộ bộ/50ống Hach/My 2606945