Hóa chất phòng thí nghiệm

Hóa chất chất lượng cao

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
00033U Abamectin 100mg [31732] Chai 100mg Fluka 31732
00090J Abscisic Acid -500mg (13348-1A) Chai 500mg Kanto 13348-1A-500mg
00095J Acephate std 250mg (49801.00) Chai 250mg Kanto 49801.00
00100B Acetophenone (270303N-500ml) Chai 500 ml BDH 270303N-500ml
00101M Acetophenone (8.00028.1000) Chai 1L Merck 8.00028.1000
00102M Acetophenone Syn 98% [8.00028.0100] Chai 100ml Merck 8.00028.0100
00103J Acetophenone 500ml [01034.00] Chai 500ml Kanto 01034.00
00149M Acetamide Syn [8.22343.0100] Chai 100g Merck 8.22343.0100
00150M Acetamide Syn [8.22343.1000] Chai 1kg Merck 8.22343.1000
00200M Acetanilide Syn [8.22344.0100] Chai 100g Merck 8.22344.0100
00225M Acid capacity cell test [1.01758.0001] Hộp 120tests Merck 1.01758.0001
00227U Acid red 1 [Sigma 210633-25g] Chai 25g Sigma 210633-25g
00250M Acrylic Acid [8.00181.1000] >> Chai 1L Merck 8.00181.1000
00260J Acridine Orange [14217.30-25g] Chai 25g Kanto 14217.30-25g
00269U Acrylamide/Bis-acrylamide sol [A3699-100ml] Chai 100ml Sigma A3699-100ml
00270M Acrylamide [1.00639.1000] Chai 1L Merck 1.00639.1000
00275R Acrylamide solution 40% [1610140-500ml] Chai 500ml Biorad 1610140-500ml
00276R Acrylamide 30% [1610156-500ml] Chai 500ml Biorad 1610156-500ml
00277M Acrylamide-bis [1.00634.0041] Chai 41g Merck 1.00634.0041
00278R Acrylamide [1610146-500ml] Chai 500ml Biorad 1610146-500ml
00279M Acrylamide [1.00641.0500] Chai 500ml Merck 1.00641.0500
00280M Acrylamide [1.00641.1000] Chai 1L Merck 1.00641.1000
00288M Acrylamide [8.00830.1000] Chai 1kg Merck 8.00830.1000
00289M Acrylamide for syn [8.00830.0500] >> 500g Chai 500g Merck 8.00830.0500
00290M Acrylamide [1.10784.0100]* >> Chai 100g Merck 1.10784.0100
00291M Acrylamide [1.10784.1000] * >> Chai 1kg Merck 1.10784.1000
00293M 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid [8.18667.0500] Chai 500g Merck 8.18667.0500
00294M Acrylonitryl for syn [8.00834.1000]* >> Chai 1L Merck 8.00834.1000
00295M Acryloyl chloride syn [8.00826.0100] Chai 100gr Merck 8.00826.0100
00296M Acryloyl chloride [8.00826.0500] Chai 500ml Merck 8.00826.0500