Thiết bị

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
06940M Areometer [1.11165.0001] Bộ 1units Merck 1.11165.0001
14350M CARS(TM) Cartridge For Anion IC [1.50613.0001] Cái 1 UNIT Merck 1.50613.0001
15668H Bộ dụng cụ đo Chloride(Cl -) HI3815 Bộ 100 test HI3815
17155M Colorimeter Multi Spectroquant [1.73630.0001] Cái cái Merck 1.73630.0001
18740M CULTURA mini incubator (230 V) [1.13311.0001] Cái 1unit Merck [1.13311.0001]
40320M MAS 100 Eco [1.09227.0001] Cái 1 unit Merck 1.09227.0001
46547M Photometer NOVA 60 A Spectroquant [1.09752.0001] Cái 1unit Merck 1.09752.0001
46548M Pin dùng cho máy quang phổ phân tích nước (Nova 60 photometer) Cái Merck
63786M Spectroquant® Colorimeter Move 100 [1.73632.0001] Cái Merck 1.73632.0001
67447M Thermoreactor TR320, 12 holes,7 preinstalled progr. [1.71200.0001] Cái unit Merck 1.71200.0001
71147M UV-VIS Spectrophotometer Pharo 300 Spectroquant® [1.00707.0001] Cái Merck 1.00707.0001
80011M Air-Sampler System MAS 100 [ 1.09090.0001] Cái Cái Merck 1.09090.0001
80033M Cột sắc ký pH ngược HX 809210 [1.50358.0001] Bộ (1x1unit) Merck 1.50358.0001
80220C Kính Hiển vi 1 mắt có đèn (EPS 202) 200lần Cái Cái TQ
80221C Kính hiển vi EPS-200 không đèn 200lần Cái cái TQ
80225C Kính hiển vi 400 lần B500 Cái 400lần TQ
80226C Kính hiển vi 1 mắt ESP 402 400lần có đèn Cái cái TQ
80230C Kính hiển vi 1 mắt L500 (có đèn) 640 lan Cái 640 lần TQ
80240C Kính hiển vi 1 mắt L500A Cái 640 L TQ
80250C Kính hiển vi 1 mắt SxP15_XSD640 Cái 640lần TQ
80259C Kính hiển vi 1 mắt L-201 960lần (không đèn) Cái cái TQ
80260C Kính hiển vi 2 mắt 1000 lần ( có đèn) Cái TQ
80261C Kính hiển vi 2 mắt 1600 lần -XSP36 Cái 1600L TQ
80270C Kính hiển vi 1 mắt L1000 A Cái 1600 lần TQ
80280C Kính Hiển vi 1 mắt 1600 lần có đèn Cái 1600 lần TQ
80281C Kính hiển vi một mắt XSP 13A có đèn 1600lần Cái 1500 lần TQ
80289C Kính hiển vi 2 mắt 1000 lần Cái 1000lần TQ
80290J Kính hiển vi YS_100 Nikon 2 mắt Cái 1000lần Nikon
80291J Kính hiển vi 2 mắt 1000 lần CX 21 Cái 1000 lần Japan/Olympus
80292J Kính hiển vi 2 mắt 1000 lần TM 490 Cái cái Meiji TM 490