Sản phẩm

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
01011M Acetonitrile HPLC [1.00030.1000] >> Chai 1L Merck 1.00030.1000
01012M Acetonitrile gradient HPLC [1.00030.2500] >> Chai 2,5L Merck 1.00030.2500
01013U Acetonitrile HPLC [mallinckrodt Baker 2856-10] 4L Chai 4L Baker 2856-10
01014C Acetonitrile 500ml Chai TQ-500ml
01015M Acetonitrile [1.00030.4000] Chai 4L Merck 1.00030.4000
01019X Acetonitrile HPLC Super gradient 2.5L [C2527] Chai 2.5L Labscan C2527
01020X Acetonitrile HPLC [C2502-2.5L] [SG1005-2,5L] Chai 2.5L Labscan C2502-2.5L, SG1005-2,5
01021X Acetonitrile PA 4L [A3502U] Chai 4L Labscan A3502U
01022U Acetonitrile HPLC 4L Chai 4L Honeywell,B&D-AH015-4
01023U Acetonitrile HPLC [J.T. Baker 9012-03] 4L Chai 4L J.T.Baker 9012-03
01100L Acetic Anhydride [A 3465-1L] Chai 1L Labosi A 3465-1L
01110C Acetic Anhydride 500ml Chai 500ml TQ-500ml
01120M Acetic anhydride GR >> [1.00042.1000] Chai 1L Merck 1.00042.1000
01121E Acetic Anhydride 1L [AN0155] *** phai XHĐ đỏ Chai 1L SCHARLAU- AN0155
01190V Acetic Acide 3% 1L lít 1L VN
01200M Acetic Acide 0,1 N [1.09944.0001] Tube ống Merck 1.09944.0001
01201M Acetic acid 1N [1.09951.0001] Tube 1N Merck 1.09951.0001
01300M Acetic acide glacial [1.00063.2500] >> Chai 2.5L Merck 1.00063.2500
01310C Acetic Acid AR 500ml Chai 500ml TQ-500ml
01320X Acetic Acide glacial [A 8401E-1L] Chai 500ml Labscan A 8401E-1L
01400M Acetic Acide glacial 100% [1.00063.1000] >> Chai 1L Merck 1.00063.1000
01401P Acetic acid HPLC [Prolabo 20 108 292-1L] Chai 1L Prolabo 20 108 292-1L
01500L Acetic Acide PA 99-100% [A 0145-1L] Chai 1L Labosi A 0145-1L
01550Z Acetic Acide glacial Kg Thùng/30kg Ðài Loan
01599X Acetone AR 1L Chai 1L Labscan A 3501A
01600M Acetone GR [1.00014.1000] Chai 1L Merck 1.00014.1000
01601M Acetone GR [1.00014.2500] Chai 2,5L Merck 1.00014.2500
01610C Acetone PA 500ml Chai 500ml TQ
01611V Acetone PA 500ml ( Chemsol) 99.7% Chai 500ml VN-500ml
01620V Acetone PA 500g Chai 500g VN